Huiselijk geweld?

Huiselijk geweldGeweld, huiselijk geweld? Volgens politiecijfers blijkt dat meer dan 80 procent van de plegers van huiselijk geweld man is. Ook vrouwen kunnen daders zijn. Uit onderzoeken blijkt dat vrouwen, vaker dan mannen, slaan om zich te verdedigen en dat het geweld dat ze gebruiken meestal minder ernstig is. Het geweld dat mannen in huis gebruiken heeft meestal ernstiger gevolgen. Bijvoorbeeld: tussen 1997 en 2008 werden in Nederland vier tot vijf keer zoveel vrouwen als mannen door hun partner vermoord.
Onder de kinderen zijn ook slachtoffer van huiselijk geweld, maar ook zijn ze slachtoffer als getuige van geweld tussen ouders.
Kinderen kunnen ook huiselijk geweld plegen, bijvoorbeeld door het slaan van een zorgbehoeftige vader of moeder. In theorie blijkt vaak dat kinderen die huiselijk geweld hebben ondergaan later in hun eigen relaties ook gemakkelijk tot geweld overgaan om zo denkend hun problemen op te lossen.
In Nederland is op 1 januari 2009 de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een aangeklaagde van huiselijk geweld voor een periode van, in beginsel 10 dagen, uit huis te plaatsen. De uit huisgeplaatste mag gedurende deze periode op geen enkele manier contact opnemen met het thuisfront. Bijzonder aan deze wet is dat er feitelijk nog geen huiselijk geweld hoeft te zijn gepleegd. Ook wanneer de situatie zodanig is dat er een ernstige dreiging bestaat dat huiselijk geweld zal worden gepleegd (en het dus eigenlijk een kwestie van afwachten is dat de boel escaleert en er alsnog geweld c.q. een strafbaar feit wordt gepleegd), kan een tijdelijk huisverbod worden opgelegd. Doel van de Wet Tijdelijk Huisverbod is dan ook om het mogelijk te maken dat justitie vroegtijdig kan ingrijpen en huiselijk geweld kan worden voorkomen.
De hulpverlening aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is voor het grootste deel aaneengesloten bij het blijf van mijn lijf huis. Er  zijn ongeveer dertig opvanghuizen waar jaarlijks duizenden vrouwen worden opgevangen. Sinds 2008 zijn er ook vier opvanghuizen voor mannelijke slachtoffers, met in totaal veertig plaatsen, die voor de helft worden bezet door slachtoffers van eergeweld en mensenhandel.